ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ทรายสีในแก้วใส ครูประทุม วรรณสุวรรณ
ครูทวีป ผลเกลี้ยง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 diy งานช่าง ครูชำนาญ รองสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 แกะสลักผักและผลไม้ ครูโนริยะ มะหะมาน
ครูจุฑารัตน์ หิ้นนุกูล
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 สร้างสรรงานกระดาษ ครูภูธร จันทวดี
ครูปัณณวิชญ์ ศรีระนำ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 47
5 SME น้อย ครูจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด
ครูปราณี ก่อเกื้อ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
6 ตัดผมชาย (Male haircut) ครูเด็จ ศรีทอง
ครูชนัญญา สติกรกุล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 48
7 Bake Best ครูฉัตรชัย หนูเพชร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
8 Hydro i do (ปลูกผักกินเอง ครื้นเครงมากมาย) ครูอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
9 ของที่ระลึกสร้างเองได้ ครูเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา
3

  เต็ม

10 คณิตคิดอร่อย ครูลฎาภา ธรรมโชโต
ครูน้ำอ้อย จันทร์ขาว
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
11 สิ่งประดิษฐ์ ครูศิรินทิพย์ บุญน้อย
4,5,6

  เต็ม

12 สร้างอนาคตด้วยไม้เศรษฐกิจ ครูเอื้อมพร เชนพูล
1,2,3

  เต็ม

13 คุกกี้เพื่อสุขภาพ ครูจิรพัฒน์ เกื้อกูล
3

  เต็ม

14 ดอกไม้แสนสวยจากหลอด ครูซัมซีย๊ะ เหลหมิง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
15 ปุ๋ยจุลินทรีย์ ครูวันเพ็ญ จันทสุวรรณ์
ครูอุมา บุญเรือง
1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
16 The golden songs ( ชุมนุมอนุรักษ์เพลงเก่า ) ครูพูนศรี วสุนธร
5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
17 Malay Food & Craft ครูมูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 Pot painting ครูนวรัตน์ แก้วยอดทอง
ครูธีรวรรณ อินทะจันทร์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
19 กุหลาบใบเตยดับกลิ่น ครูเมธาวี เทพมณี
ครูรสวรรณ อนันตวรพจน์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
20 French variety ครูธพรรษสมล จันทร์ศรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
21 ปักครอสติซ ครูทิพวรรณ ขวัญกลับ
ครูอารี นาดมา
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
22 English พารวย ครูปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 เศษผ้ามหัศจรรย์ ครูปิยะนันท์ ปราบโรค
ครูชมัยพร จันทวดี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
24 Yokoso Japan (รับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นหรือเคยเรียนวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) ครูเกศกนก ปานทองเสม
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
25 Crossword ม.ปลาย ครูอภิชาดา บุญดำ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
26 รู้ไว้ใช่ว่า ครูพัชรี อัมโร
ครูพัทรนันท์ ชิตตะวงษ์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
27 Crossword ม.ต้น ครูสุปราณี รัตนพรหม
1,2, 3

  เต็ม

28 Korean job Studies(รับนักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีเท่านั้น) ครูธนิตา ทองจันทร์แก้ว
ครูปัทมา รัตนพันธ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

29 รอบรั้วแดนมังกร ครูวารีรัตน์ โกวิทยากร
ครูพีรภพ แซ่หง่วน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
30 คำคม ครูจริยา ยี่สุ่นแก้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
31 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา (ปี1) ครูนิพัท บุญโชติ
ครูอุบล บุญโชติ
4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 200
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
32 นักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร (ปี2) ครูนพดล สังฆรัตน์
ครูสมจินต์ มุสิกรังศรี
5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 200
 • ลงทะเบียนแล้ว 67
33 นักศึกษาวิชาทหารภาวะผู้นำ (ปี3) ครูชลธิชา สุดเอื้อม
ครูจิราวรรณ หนูฤทธิ์
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 200
 • ลงทะเบียนแล้ว 60
34 วรรคทองของวรรณคดีไทย ครูเยาวมาศ ดินลานสกูล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
35 การละเล่นไทย ม.ต้น ครูเสงี่ยม บุบผะโก
1,2,3

  เต็ม

36 ปุ๋ยมูลไส้เดือน ครูอนรรฆมณี พรมเพชร
ครูอัสมา หมัดศิริ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
37 มัดย้อม ครูชนากานต์ ราชพิทักษ์
ครูหยก พ้นภัย
3,4,5,6

  เต็ม

38 มโนราห์ ครูโสภา เพชรสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

39 ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครูพัชรี เจริญสุข
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
40 Sketchnote ครูกรรณิกา อัมภรัตน์
1,2, 3

  เต็ม

41 Science style souvenirs ครูเพ็ญพิศ แก้วงาม
ครูวิลาสินี ศรีทองสุข
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
42 หมากรุกไทย ครูณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

43 Bio 4.0 ครูมาลินี กาญจนวงษ์
ครูศศิธร ไชยโฆษ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
44 อย.น้อย ครูแววสุดา หนูอุไร
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
45 วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูรัตนา เส้งสุข
ครูกาญจนา แสงอรุณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
46 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ครูสิตะ หมุดแหล๊ะ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

47 Tutorial ครูมนชยา ขำอ่อน
ครูกมล ทองประหวั่น
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
48 central พรุค้างคาว ครูมารีน่า หวังอาลี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
49 Kids Cap (คิด แคป) ครูพิชามญชุ์ ช่วยหนู
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
50 ต้นกล้าจิตอาสา Zero waste bank ครูปราณี พีระประสมพงศ์
3,4,5,6

  เต็ม

51 3D&GAME ครูกัลยา กิตยวัฒน์
ครูมาลี่กี เสือนิล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
52 ขายของออนไลน์ ครูรุจิรา วุฒิศักดานนท์
ครูรุ่งรัตน์ สุขศรี
ครูอุดม จินดารัตน์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 74
53 การถนอมอาหาร ครูสุรินทร์ อัมโร
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
54 Sci-fine ครูวิริยา ช่วยมงคล
4,5,6

  เต็ม

55 ขับร้องเพลงบรรเลงดนตรี ครูปราโมทย์ จันทร์ไพฑูรย์
ครูศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

56 นาฏศิลป์ประยุกต์ ครูเกษศิรินทร์ ธรรมโชติ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

57 ตาริติกพาเพลิน ครูยุวลี เฉลิม
1,2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
58 ดนตรีไทย ครูอัครเดช เทพสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
59 ศิลปะพาเพลิน ครูกุหลาบ ว่องไว
ครูธีระพล คุปกุลกานท์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

60 ไทยแดนซ์ ครูชลธิชา สุดเอื้อม
1,2,4,5

  เต็ม

61 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูวันเพ็ญ รัตนพันธ์
ครูพงศธร ปัญญานุกิจ
2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
62 แต้มสีวิถีไทย ครูพุ่มพร ส่งสุข
ครูสมศักดิ์ ณ พัทลุง
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
63 เศรษฐกิจพอเพียง ครูเพ็ญศรี นวลมาก
ครูประไพ ยกแก้ว
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
64 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครูปุญญาพร ภาระบุญ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
65 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครูศักดา ผ่องแผ้ว
ครูสุวิมล เพชรสิงห์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

66 รู้ออมรู้ใช้ ครูอรุณ สุขศิริ
ครูทัศนีย์ ผ่องแผ้ว
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
67 GoodSocialMediaYW2(ชีวิตก้าวไกลใช้สังคมออนไลน์ก้าวไป) ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
ครูอภิญญา พิณเสน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

68 นักประวัติศาสตร์รุ่นเยาว์ ครูสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
69 กาบัดดี้เพือสุขภาพ ครูบุญส่ง คงเอก
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
70 มองผ่านเลนส์ ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
4,5,6

  เต็ม

71 กรีฑาเพื่อสุขภาพ ครูดนูวัส ทิพย์น้อย
1

  เต็ม

72 หมากฮอส ครูชวพงศ์ จำนงค์ยา
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
73 รักษ์สุขภาพ ครูธวัช เคล้าดี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

74 เก่าของใคร ใหม่ของเรา ครูอัจฉรา พรหมเดช
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
75 มากับออน และ มากับไลน์ ครูวันดี เฟื่องสมบูรณ์
2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
76 ยุวบรรณารักษ์ 1 ครูอำมอญ รองสวัสดิ์
1,2,3,4,5

  เต็ม

77 ยุวบรรณารักษ์ 5 ครูนิศากร ทองสังข์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
78 ยุวบรรณารักษ์ 3 ครูณัฎฐนันท์ นนท์ตุลา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
79 ยุวบรรณารักษ์ 2 ครูสุปรรณา สุริยอนันต์กุล
1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
80 ยุวบรรณารักษ์ 4 ครูณิชกานต์ มณีนิล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
81 ร้อง เล่น เต้น ครูยุทธพงศ์ รอดเซ็น
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 120
 • ลงทะเบียนแล้ว 116
82 วงโยธวาฑิต ครูภาคร แก้วเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 100
 • ลงทะเบียนแล้ว 99
83 Eng Math ครูประดิษฐ์ แก้วงาม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

84 การละเล่นพื้นบ้าน ม.ปลาย ครูสุรัสสา จิตร์ขันติ
4,5,6

  เต็ม

85 Diy สมุดเล่มเล็ก ครูทัศนีย์ เล็บกะเต็บ
ครูนริสสา เกิดพุ่ม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
86 Easy Diy ครูฐิติรัตน์ คงเกิด
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

87 สวยด้วยมือ ครูนิตยา ปลอดภัย
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
88 เปตอง(รับนักกีฬาเปตองเท่านั้น) ครูสมนึก อร่ามเรือง
ครูนวพล สังข์แก้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
89 การ์ดไฟท์ ครูวรรธนา พีรธัญภากุล
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

90 TO BE NUMBER ONE ครูวนิดา อ่อนดี
ครูสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

91 การละเล่นพื้นบ้าน ครูคงศักดิ์ ขำอ่อน
ครูโกวิทย์ อ่อนสันต์
1,2,3

  เต็ม

92 จิปาถะ ครูภารดี แก้วจำรัส
2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
93 รักษ์โลก ครูนพฤทธิ์ อัมโร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

94 หมอภาษา ครูนทิตา ชนะไพริน
ครูกัลยา บุญสง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
95 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 ครูวนิดา นาคเกลี้ยง
ครูนิตยา หมื่นแก้ว
ครูนวรัตน์ บุญทิพย์
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
96 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 2 ครูจงจิตร์ พรหมจรรย์
ครูบุญสร้าง เปรมยกย่อง
4,5,6

  เต็ม

97 เกษตรยั่งยืน 1 ครูรัตนา ชนะศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
98 เกษตรยั่งยืน 2 ครูอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
99 เกษตรยั่งยืน 3 ครูขนิษฐา แก้วสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

100 ตากล้องโรงเรียน ครูนิกร แสงช่วง
ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
ครูชรินทร์ วัฒนะนาวิน
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
101 รู้ทันโลกออนไลน์ ครูจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
102 ศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน ครูสุธรรม แก้วยอดทอง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
103 Food&Drink ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
ครูชรินทร์ วัฒนะนาวิน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
104 บาสเกตบอล ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24