ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2566


ที่ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 50 นาทีมีประโยชน์ ครูปราณี ก่อเกื้อ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
2 A-Math ครูเอื้อมพร เชนพูล
ครูซัมซี่ย๊ะ เหลหมิง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 Bio 4.0 ครูมาลินี กาญจนวงษ์
ครูศศิธร ไชยโฆษ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
4 Content Club ครูนิกร แสงช่วง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
5 Crossword ครูอภิชาดา บุญดำ
ครูสุปราณี รัตนพรหม
ครูปิยะนันท์ ปราบโรค
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
6 Democracy(รับเฉพาะคณะกรรมการนักเรียน และคณะอนุกรรมการนักเรียนเท่านั้น) ครูปุญชรัสมิ์ รอดศรี
ครูกฤษฎ์สรัล มัญชวินทร์
ครูศักดา ผ่องแผ้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด ึ80
 • ลงทะเบียนแล้ว 62
7 Easy Math ครูฉัตรชัย หนูเพชร
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
8 Eat Around the clock ครูวิรัลญา ชูเกียรติศิริ
ครูปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
9 Eng-Math ครูประดิษฐ์ แก้วงาม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
10 English with Songs ครูคุณัญญา คะนันชาติ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
11 Follow English ครูพัชรี อัมโร
ครูสุรินทร์ อัมโร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
12 French Variety ครูธพรรษสมล จันทร์ศรี
4,5,6

  เต็ม

13 GSMYW2 (GoodSocialMedia YW2) ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
ครูอภิญญา พิณเสน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 48
14 I Love Cosplay(รับเฉพาะนักเรียนแผนภาษาญี่ปุ่นวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นหรือเคยเรียนวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นเเละมีชุดcosplayเป็นของตัวเองเท่านั้น) ครูเกศกนก ปานทองเสม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
15 Japanese Karaoke ครูกิตติภพ บุญประกอบ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
16 Just Dance Now ครูรสวรรณ อนันตวรพจน์
2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
17 Lego MindstormsRB ครูทัศนีย์ เล็บกะเต็บ
ครูนริสสา เกิดพุ่ม
1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
18 Malay Food and Crafts ครูมูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
19 Mini lego ครูมารีน่า หวังอาลี
ครูพิชามญชุ์ ช่วยหนู
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
20 Netflix พิชิตใจ ครูกัลยา บุญสง
ครูนทิตา ชนะไพริน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 45
21 Nurse Yorwor2 ครูอัจฉรา พรหมเดช
2,3,4,5,6

  เต็ม

22 Sci'Cafe' ครูเพ็ญพิศ แก้วงาม
ครูวิลาสินี ศรีทองสุข
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
23 Sketchnote ครูกรรณิกา อัมภรัตน์
ครูพัฒน์พงษ์ จิตรเที่ยง
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
24 Sport stacking ครูรุจิรา วุฒิศักดานนท์
ครูรุ่งรัตน์ สุขศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
25 The Little Guide ครูปณิดา โมเชร์
ครูปภังกร แก้วสมศรี
ครูอิทธิรัฐ ทองพรรณกุล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 67
 • ลงทะเบียนแล้ว 59
26 Tik Tok Creator ครูนิตยา ฤทธิเดช
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

27 Tiktoker ครูอัสมา หมัดศิริ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
28 To Be Number One ครูวนิดา อ่อนดี
ครูสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
29 Vocab today ครูทิพวรรณ ขวัญกลับ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
30 กาบัดดี้ เยาวชนแห่งชาติ ครูบุญส่ง คงเอก
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
31 การละเล่นไทยเชิงอนุรักษ์ ครูเสงี่ยม บุบผะโก
1,2,3

  เต็ม

32 กีฬาเพื่อสุขภาพ ครูคงศักดิ์ ขำอ่อน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

33 กีฬาแบดมินตัน ครูดนูวัส ทิพย์น้อย
ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 ขนมไทยในถิ่น ครูปัณณวิชญ์ ศรีระนำ
ครูมีนา สุขสุวรรณ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

35 คณิตคิดอร่อย ครูน้ำอ้อย จันทร์ขาว
ครูลฎาภา ธรรมโชโต
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
36 คำคม ครูจริยา ยี่สุ่นแก้ว
ครูอนรรฆมณี พรมเพชร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
37 คิดเลขเร็ว ครูธนัช ประดับศรี
ครูจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
38 งานประดิษฐ์จิตอาสา ครูกัลยา กิตยวัฒน์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
39 จิปาถะ ครูภารดี แก้วจำรัส
ครูศศิกร สุริยันยงค์
1,2,3

  เต็ม

40 จีบผ้าสวยด้วยมือเรา ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
ครูชรินทร์ วัฒนะนาวิน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
41 ช่างคอมในตำนาน ครูณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
42 ซูโดกุ ครูอุมา บุญเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
43 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ครูธนพงษ์ พลตรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
44 ดนตรีไทย ครูอัครเดช เทพสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
45 ตะกร้อ ครูธวัช เคล้าดี
ครูวันดี เฟื่องสมบูรณ์
3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
46 ตัดผมชาย ครูเด็จ ศรีทอง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
47 ติวเข้มเคมี ม.ปลาย (รับสายวิทย์เท่านั้น) ครูอุดม จินดารัตน์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
48 ต้นกล้าจิตอาสา Zero wast ครูปราณี พีระประสมพงศ์
1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
49 ท่องโลกหนังสือ ครูณัฎฐนันท์ นนท์ตุลา
ครูประทุม วรรณสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
50 นวดแผนไทย ครูหยก พ้นภัย
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
51 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ปี 1 ครูสมจินต์ มุสิกรังศรี
ครูธนพงษ์ พลตรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 61
52 นักศึกษาวิชาทหารภาวะผู้นำ ปี 3 ครูจิราวรรณ หนูฤทธิ์
ครูชลธิชา สุดเอื้อม
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 47
53 นักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร ปี 2 ครูประเสริฐ พราหมณ์โต
ครูนพดล สังฆรัตน์
5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 47
54 นาฏศิลป์ประยุกต์ ครูเกษศิรินทร์ ธรรมโชติ
ครูณัฐฎา สิงห์ปลอด
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
55 นานาอาชีพ ครูจารีย์ ยอดราช
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
56 บอร์ดเกมศึกษา ครูอิศพากร ชูสังข์
ครูชำนาญ รองสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
57 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ครูวิริยา ช่วยมงคล
ครูวันดี สุพงษ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

58 ฝึกสมาธิด้วยการปั้น ครูนวรัตน์ แก้วยอดทอง
ครูสอลีฮะ โต๊ะหีม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
59 มัดย้อม ครูชนากานต์ ราชพิทักษ์
ครูสายพร พรหมเอียด
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
60 มินิบริดจ์(Minibridge) ครูภาวันชญา ขำอ่อน
ครูกมล ทองประหวั่น
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
61 มือใหม่ DIY ครูเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

62 มโนราห์ ครูโสภา เพชรสวัสดิ์
ครูสุธรรม แก้วยอดทอง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

63 ยื่นพอร์ตกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูพงศธร ปัญญานุกิจ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
64 รอบรั้วแดนมังกร ครูวารีรัตน์ โกวิทยากร
ครูพีรภพ แซ่หง่วน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
65 รักษ์สุขภาพ ครูประไพ ยกแก้ว
ครูเพ็ญศรี นวลมาก
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
66 รักษ์โลก ครูจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์
ครูนพฤทธิ์ อัมโร
1,2,3

  เต็ม

67 รักเกษตร ครูรัตนา ชนะศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
68 รู้ออมรู้ใช้ ครูอรุณ สุขศิริ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
69 ร้องเพลงบรรเลงดนตรี ครูศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

70 วงโยธวาทิต ครูภาคร แก้วเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 60
71 สนุกกับการอ่าน ครูนิศากร ทองสังข์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
72 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูพัชรี เจริญสุข
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
73 สนุกกับหมอภาษาเริงร่าวรรณคดีไทย ครูเยาวมาศ ดินลานสกูล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
74 สนุกคิดสนุกอ่าน ครูสุปรรณา สุริยอนันต์กุล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
75 สร้างสรรค์งานศิลป์ ครูธีระพล คุปกุลกานท์
ครูกุหลาบ ว่องไว
ครูปิตุพร ธรรมโร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 67
 • ลงทะเบียนแล้ว 66
76 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ครูศิรินทิพย์ บุญน้อย
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
77 หมากฮอส ครูชวพงศ์ จำนงค์ยา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
78 หลอดสวยด้วยมือเรา ครูอารี นาดมา
1,2,3

  เต็ม

79 อ.ย.น้อย ครูแววสุดา หนูอุไร
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
80 ออริกามิ และศิลปคณิตศาสตร์ ครูอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า
1,2,3

  เต็ม

81 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครูอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
82 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ครูกาญจนา แสงอรุณ
ครูปัทมา พ่วงแสง
2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
83 อาหารว่างสร้างรายได้ ครูสอลีฮะ โต๊ะหีม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
84 เกมคณิตศาสตร์ ครูชนัญญา สติกรกุล
ครูวันวิสาข์ จันทร์แจ่ม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
85 เกมเสริมพลังคิด ครูขนิษฐา แก้วสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

86 เกาหลี เกลาใจ(รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนแผนเกาหลีเท่านั้น) ครูธนิตา ทองจันทร์แก้ว
ครูปัทมา รัตนพันธ์
1,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
87 เดอะมูฟวี่(The movies) ครูอาจารี ฉัตรมณี
ครูเบญจพล สงมาก
1,2,3

  เต็ม

88 เทควันโด้ ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

89 เพจสาธารณะ ครูจารุวรรณ ดำสิโก
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
90 เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น ครูนิตยา หมื่นแก้ว
ครูจิณณะ ณัฏติณห์
ครูณัฐภัทร แสงมณี
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 67
 • ลงทะเบียนแล้ว 66
91 เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ครูจงจิตร์ พรหมจรรย์
ครูบุญสร้าง เปรมยกย่อง
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 47
 • ลงทะเบียนแล้ว 45
92 เพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ ครูณิชกานต์ มณีนิล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
93 แดนเซอร์วงลูกทุ่ง ครูชลธิชา สุดเอื้อม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
94 แต้มสีวิถีไทย ครูพุ่มพร ส่งสุข
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 20