ระบบกิจกรรมพาเพลิน

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 50 นาที มีประโยชน์ ครูปราณี ก่อเกื้อ
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
2 Bio 4.0 ครูมาลินี กาญจนวงษ์
ครูศศิธร ไชยโฆษ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
3 Board Game Café ครูกรรณิกา อัมภรัตน์
ครูพงศธร ปัญญานุกิจ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 Crossword ครูอภิชาดา บุญดำ
ครูสุปราณี รัตนพรหม
ครูปภังกร แก้วสมศรี
4, 5, 6

  เต็ม

5 Digital Art ครูนวรัตน์ แก้วยอดทอง
3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
6 Easy Diy ครูฐิติรัตน์ คงเกิด
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

7 Eng-Math ครูประดิษฐ์ แก้วงาม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
8 English Aloud ครูปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
9 English by clips ครูพัชรี อัมโร
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
10 Enjoy English ครูปณิดา โมเชร์
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
11 French Variety ครูธพรรษสมล จันทร์ศรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
12 GoodSocialMediaYW2 ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
ครูอภิญญา พิณเสน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

13 Handmade ครูมารีน่า หวังอาลี
ครูพิชามญชุ์ ช่วยหนู
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
14 Korean Culture and K-pop Cover Dance ครูธนิตา ทองจันทร์แก้ว
ครูปัทมา รัตนพันธ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

15 Learning English from Movies ครูวิรัลญา ชูเกียรติศิริ
3

  เต็ม

16 Malay food and Craft ครูมูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
17 Sci Homemade ครูวิริยา ช่วยมงคล
ครูวันดี สุพงษ์
1,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
18 Science Café ครูเพ็ญพิศ แก้วงาม
ครูวิลาสินี ศรีทองสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 Singing English Songs ครูธีรวรรณ อินทะจันทร์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
20 SME น้อย ครูจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 Tanoshi Japan ครูเกศกนก ปานทองเสม
ครูกิตติภพ บุญประกอบ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
22 TO BE NUMBER ONE ครูวนิดา อ่อนดี
ครูสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 กรีฑา ครูดนูวัส ทิพย์น้อย
1, 2

  เต็ม

24 การละเล่นพื้นบ้าน ครูสุรัสสา จิตร์ขันติ
4,5,6

  เต็ม

25 การละเล่นไทย ครูเสงี่ยม บุบผะโก
1,2,3

  เต็ม

26 กีฬากาบัดดี้(เพื่อสุขภาพ) ครูบุญส่ง คงเอก
3, 4, 5, 6

  เต็ม

27 กุหลาบใบเตยดับกลิ่น ครูเมธาวี เทพมณี
ครูรสวรรณ อนันตวรพจน์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

28 คณิตคิดสนุก ครูอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
29 คณิตคิดอร่อย 1 ครูน้ำอ้อย จันทร์ขาว
4,5,6

  เต็ม

30 คณิตคิดอร่อย 2 ครูลฎาภา ธรรมโชโต
4,5,6

  เต็ม

31 ครูอาสา ครูอนรรฆมณี พรมเพชร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

32 คำคม ครูจริยา ยี่สุ่นแก้ว
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

33 คิดเลขเร็ว ครูธนัช ประดับศรี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 งานประดิษฐ์จิตอาสา ครูกัลยา กิตยวัฒน์
2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
35 จิปาถะ ครูภารดี แก้วจำรัส
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

36 ช่างประจำบ้าน ครูเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

37 ซูโดกุ ครูอุมา บุญเรือง
1,2,3,4,5

  เต็ม

38 ซูโดกุ(ปลาย) ครูรัตนา ชนะศรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
39 ดนตรีไทย ครูอัครเดช เทพสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

40 ตัดผมชาย 1 ครูเด็จ ศรีทอง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 ตัดผมชาย 2 ครูชนัญญา สติกรกุล
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

42 ตาริติกพาเพลิน(บาติก ผ้ามัดย้อม) ครูยุวลี เฉลิม
1, 2, 3

  เต็ม

43 ติวเข้มเคมี (ม.ปลาย) ครูอุดม จินดารัตน์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
44 ต้นกล้าจิตอาสา Zero waste ครูปราณี พีระประสมพงศ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 ถ่ายภาพ (ต้องมีกล้องถ่ายรูป) ครูนิกร แสงช่วง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

46 ทรายสีแก้วใส ครูประทุม วรรณสุวรรณ
ครูชำนาญ รองสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

47 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครูศักดา ผ่องแผ้ว
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

48 ท่องโลกกว้างทางภาษา ครูปิยะนันท์ ปราบโรค
ครูชมัยพร จันทวดี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
49 ท่องโลกหนังสือ ครูณัฎฐนันท์ นนท์ตุลา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

50 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ครูกฤษฎ์สรัล มัญชวินทร์
1

  เต็ม

51 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา(ปี1) ครูนิพัท บุญโชติ
ครูอุบล บุญโชติ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
52 นักศึกษาวิชาทหารภาวะผู้นำ(ปี3) ครูชลธิชา สุดเอื้อม
ครูจิราวรรณ หนูฤทธิ์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 66
53 นักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร(ปี2) ครูนพดล สังฆรัตน์
ครูประเสริฐ พราหมณ์โต
ครูสมจินต์ มุสิกรังศรี
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 45
54 นาฏศิลป์ประยุกต์ ครูเกษศิรินทร์ ธรรมโชติ
ครูณัฐฎา สิงห์ปลอด
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
55 บาสเกตบอล ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

56 บาสโลบ ครูธวัช เคล้าดี
1,2, 3, 4, 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
57 ปักครอสติช ครูทิพวรรณ ขวัญกลับ
ครูอารี นาดมา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
58 ปั้นน้ำเป็นตัว ครูกมล ทองประหวั่น
ครูภาวันชญา ขำอ่อน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
59 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ครูฉัตรชัย หนูเพชร
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
60 ภาพพิมพ์ ครูกุหลาบ ว่องไว
ครูธีระพล คุปกุลกานท์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
61 มองผ่านเลนส์ ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
4, 5, 6

  เต็ม

62 มัดย้อม ครูชนากานต์ ราชพิทักษ์
ครูหยก พ้นภัย
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

63 มากับออนและมากับไลน์ ครูวันดี เฟื่องสมบูรณ์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
64 มีเสน่ห์ ครูโสภา เพชรสวัสดิ์
ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
ครูชรินทร์ วัฒนะนาวิน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
65 รอบรั้วแดนมังกร ครูวารีรัตน์ โกวิทยากร
ครูพีรภพ แซ่หง่วน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
66 รักษ์โลก ครูนพฤทธิ์ อัมโร
ครูจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์
1,2,3

  เต็ม

67 รู้ออมรู้ใช้ ครูอรุณ สุขศิริ
4

  เต็ม

68 ร้อง เล่น เต้น (นักเรียนสมัครแล้วจะต้องเข้าอยู่ในวง) ครูยุทธพงศ์ รอดเซ็น
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

69 ร้องเพลงบรรเลงดนตรี ครูศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

70 วงโยธวาฑิต ครูภาคร แก้วเรือง
1,4

  เต็ม

71 วรรณกรรมปัจจุบัน ครูเยาวมาศ ดินลานสกูล
3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
72 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์(นักเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกปฏิบัติที่บ้าน) ครูสิตะ หมุดแหล๊ะ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

73 วาไรตี้ (Variety) ครูประไพ ยกแก้ว
ครูเพ็ญศรี นวลมาก
1,2,3,4

  เต็ม

74 วิทยาศาสตร์ ครูกาญจนา แสงอรุณ
ครูปัทมา พ่วงแสง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
75 ศิลปคณิตศาสตร์ และออริกามิ ครูอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
76 สนุกกับการอ่าน ครูนิศากร ทองสังข์
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
77 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูพัชรี เจริญสุข
1, 2, 3

  เต็ม

78 สนุกคิด สนุกอ่าน ครูสุปรรณา สุริยอนันต์กุล
1, 2, 3

  เต็ม

79 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ครูอัจฉรา พรหมเดช
ครูวรรธนา พีรธัญภากุล
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
80 สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยโปรแกรม GSP ครูวันเพ็ญ จันทสุวรรณ์
1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
81 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ครูศิรินทิพย์ บุญน้อย
4,5,6

  เต็ม

82 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(รับเฉพาะคณะกรรมการนักเรียนและอนุกรรมการนักเรียนเท่านั้น) ครูวันเพ็ญ รัตนพันธ์
2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 57
83 หนังตะลุง ครูสุธรรม แก้วยอดทอง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
84 หมากรุกไทย ครูณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
85 หมากฮอส ครูชวพงศ์ จำนงค์ยา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

86 อ.ย. น้อย ครูแววสุดา หนูอุไร
ครูชุติมา ขันธิคุณ
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
87 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ต้น) ครูจิรพัฒน์ เกื้อกูล
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
88 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครูนทิตา ชนะไพริน
ครูกัลยา บุญสง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
89 อูคูเลตาร์ คลับ ครูอัสมา หมัดศิริ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

90 เกมการ์ด ครูทัศนีย์ เล็บกะเต็บ
ครูนริสสา เกิดพุ่ม
1,2,3

  เต็ม

91 เกมเพื่อการอ่าน ครูอำมอญ รองสวัสดิ์
1, 2, 3

  เต็ม

92 เกมเสริมพลังคิด ครูขนิษฐา แก้วสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

93 เดอะมูฟวี่ (The Movie) ครูเบญจพล สงมาก
ครูอาจารี ฉัตรมณี
ครูธนวรรธ ทองบุญล้อม
1,2,3

  เต็ม

94 เทควันโด ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

95 เปตอง ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

96 เพื่อนที่ปรึกษา 1 (ม.ต้น) ครูวนิดา นาคเกลี้ยง
ครูนิตยา หมื่นแก้ว
ครูนวรัตน์ บุญทิพย์
1,2,3

  เต็ม

97 เพื่อนที่ปรึกษา 2 (ม.ปลาย) ครูบุญสร้าง เปรมยกย่อง
ครูจงจิตร์ พรหมจรรย์
ครูจิฑาพัชญ์ ศุภรพิพัฒน์
4,5,6

  เต็ม

98 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ครูณิชกานต์ มณีนิล
ครูคงศักดิ์ ขำอ่อน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

99 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครูณัฏฐาพัชร์ ผ่องถวิล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
100 เอแม็ท (ม.ต้น) ครูซัมซีย๊ะ เหลหมิง
1,2,3

  เต็ม

101 เอแม็ท (ม.ปลาย) ครูเอื้อมพร เชนพูล
4,5,6

  เต็ม

102 แกะรูปหนังตะลุงด้วยกระดาษ ครูภูธร จันทวดี
ครูปัณณวิชญ์ ศรีระนำ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
103 แต้มสีวิถีไทย ครูพุ่มพร ส่งสุข
1,2,3

  เต็ม

104 แบดมินตัน ครูสุรินทร์ อัมโร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

105 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูรุจิรา วุฒิศักดานนท์
ครูรุ่งรัตน์ สุขศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
106 ไทยแดนซ์ ครูชลธิชา สุดเอื้อม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม