ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ทรายสีในแก้วใส ครูประทุม วรรณสุวรรณ
ครูทวีป ผลเกลี้ยง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 diy งานช่าง ครูชำนาญ รองสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 แกะสลักผักและผลไม้ ครูโนริยะ มะหะมาน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 สร้างสรรงานกระดาษ ครูภูธร จันทวดี
ครูปัณณวิชญ์ ศรีระนำ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 47
5 SME น้อย ครูจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด
ครูปราณี ก่อเกื้อ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
6 ตัดผมชาย (Male haircut) ครูเด็จ ศรีทอง
ครูชนัญญา สติกรกุล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 48
7 Bake Best ครูฉัตรชัย หนูเพชร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
8 Hydro i do (ปลูกผักกินเอง ครื้นเครงมากมาย) ครูอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
9 ของที่ระลึกสร้างเองได้ ครูเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา
3

  เต็ม

10 คณิตคิดอร่อย ครูลฎาภา ธรรมโชโต
ครูน้ำอ้อย จันทร์ขาว
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
11 สิ่งประดิษฐ์ ครูศิรินทิพย์ บุญน้อย
4,5,6

  เต็ม

12 สร้างอนาคตด้วยไม้เศรษฐกิจ ครูเอื้อมพร เชนพูล
1,2,3

  เต็ม

13 คุกกี้เพื่อสุขภาพ ครูจิรพัฒน์ เกื้อกูล
3

  เต็ม

14 ดอกไม้แสนสวยจากหลอด ครูซัมซีย๊ะ เหลหมิง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
15 ปุ๋ยจุลินทรีย์ ครูวันเพ็ญ จันทสุวรรณ์
ครูอุมา บุญเรือง
1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
16 The golden songs ( ชุมนุมอนุรักษ์เพลงเก่า ) ครูวิรัลญา ชูเกียรติศิริ
ครูวิรัลญา ชูเกียรติศิริ
5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
17 Malay Food & Craft ครูมูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 Pot painting ครูนวรัตน์ แก้วยอดทอง
ครูธีรวรรณ อินทะจันทร์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
19 กุหลาบใบเตยดับกลิ่น ครูเมธาวี เทพมณี
ครูรสวรรณ อนันตวรพจน์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
20 French variety ครูธพรรษสมล จันทร์ศรี
ครูปณิดา โมเชร์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
21 ปักครอสติซ ครูทิพวรรณ ขวัญกลับ
ครูอารี นาดมา
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
22 English พารวย ครูปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 เศษผ้ามหัศจรรย์ ครูปิยะนันท์ ปราบโรค
ครูชมัยพร จันทวดี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
24 Yokoso Japan (รับนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นหรือเคยเรียนวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) ครูเกศกนก ปานทองเสม
ครูกิตติภพ บุญประกอบ
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
25 Crossword ม.ปลาย ครูอภิชาดา บุญดำ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
26 รู้ไว้ใช่ว่า ครูพัชรี อัมโร
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
27 Crossword ม.ต้น ครูสุปราณี รัตนพรหม
1,2, 3

  เต็ม

28 Korean job Studies(รับนักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีเท่านั้น) ครูธนิตา ทองจันทร์แก้ว
ครูปัทมา รัตนพันธ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

29 รอบรั้วแดนมังกร ครูวารีรัตน์ โกวิทยากร
ครูพีรภพ แซ่หง่วน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
30 คำคม ครูจริยา ยี่สุ่นแก้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
31 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา (ปี1) ครูนิพัท บุญโชติ
ครูอุบล บุญโชติ
4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 200
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
32 นักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร (ปี2) ครูนพดล สังฆรัตน์
ครูสมจินต์ มุสิกรังศรี
5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 200
 • ลงทะเบียนแล้ว 67
33 นักศึกษาวิชาทหารภาวะผู้นำ (ปี3) ครูชลธิชา สุดเอื้อม
ครูจิราวรรณ หนูฤทธิ์
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 200
 • ลงทะเบียนแล้ว 60
34 วรรคทองของวรรณคดีไทย ครูเยาวมาศ ดินลานสกูล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
35 การละเล่นไทย ม.ต้น ครูเสงี่ยม บุบผะโก
1,2,3

  เต็ม

36 ปุ๋ยมูลไส้เดือน ครูอนรรฆมณี พรมเพชร
ครูอัสมา หมัดศิริ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
37 มัดย้อม ครูชนากานต์ ราชพิทักษ์
ครูหยก พ้นภัย
3,4,5,6

  เต็ม

38 มโนราห์ ครูโสภา เพชรสวัสดิ์
ครูอาจารี ฉัตรมณี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

39 ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครูพัชรี เจริญสุข
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
40 Sketchnote ครูกรรณิกา อัมภรัตน์
1,2, 3

  เต็ม

41 Science style souvenirs ครูเพ็ญพิศ แก้วงาม
ครูวิลาสินี ศรีทองสุข
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
42 หมากรุกไทย ครูณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

43 Bio 4.0 ครูมาลินี กาญจนวงษ์
ครูศศิธร ไชยโฆษ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
44 อย.น้อย ครูแววสุดา หนูอุไร
ครูชุติมา ขันธิคุณ
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
45 วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูกาญจนา แสงอรุณ
ครูกาญจนา แสงอรุณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
46 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ครูสิตะ หมุดแหล๊ะ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

47 Tutorial ครูมนชยา ขำอ่อน
ครูกมล ทองประหวั่น
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
48 central พรุค้างคาว ครูมารีน่า หวังอาลี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
49 Kids Cap (คิด แคป) ครูพิชามญชุ์ ช่วยหนู
ครูประเสริฐ พราหมณ์โต
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
50 ต้นกล้าจิตอาสา Zero waste bank ครูปราณี พีระประสมพงศ์
3,4,5,6

  เต็ม

51 3D&GAME ครูกัลยา กิตยวัฒน์
ครูปัทมา พ่วงแสง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
52 ขายของออนไลน์ ครูรุจิรา วุฒิศักดานนท์
ครูรุ่งรัตน์ สุขศรี
ครูอุดม จินดารัตน์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 74
53 การถนอมอาหาร ครูสุรินทร์ อัมโร
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
54 Sci-fine ครูวิริยา ช่วยมงคล
ครูวันดี สุพงษ์
4,5,6

  เต็ม

55 ขับร้องเพลงบรรเลงดนตรี ครูปราโมทย์ จันทร์ไพฑูรย์
ครูศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

56 นาฏศิลป์ประยุกต์ ครูเกษศิรินทร์ ธรรมโชติ
ครูณัฐฎา สิงห์ปลอด
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

57 ตาริติกพาเพลิน ครูยุวลี เฉลิม
1,2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
58 ดนตรีไทย ครูอัครเดช เทพสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
59 ศิลปะพาเพลิน ครูกุหลาบ ว่องไว
ครูธีระพล คุปกุลกานท์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

60 ไทยแดนซ์ ครูชลธิชา สุดเอื้อม
1,2,4,5

  เต็ม

61 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูวันเพ็ญ รัตนพันธ์
ครูพงศธร ปัญญานุกิจ
2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
62 แต้มสีวิถีไทย ครูพุ่มพร ส่งสุข
ครูสมศักดิ์ ณ พัทลุง
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
63 เศรษฐกิจพอเพียง ครูเพ็ญศรี นวลมาก
ครูประไพ ยกแก้ว
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
64 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครูปุญญาพร ภาระบุญ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
65 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครูศักดา ผ่องแผ้ว
ครูสุวิมล เพชรสิงห์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

66 รู้ออมรู้ใช้ ครูอรุณ สุขศิริ
ครูทัศนีย์ ผ่องแผ้ว
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 40
67 GoodSocialMediaYW2(ชีวิตก้าวไกลใช้สังคมออนไลน์ก้าวไป) ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
ครูอภิญญา พิณเสน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

68 นักประวัติศาสตร์รุ่นเยาว์ ครูสกลภัทรวัฒน์ มัญชวินทร์
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
69 กาบัดดี้เพือสุขภาพ ครูบุญส่ง คงเอก
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
70 มองผ่านเลนส์ ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
4,5,6

  เต็ม

71 กรีฑาเพื่อสุขภาพ ครูดนูวัส ทิพย์น้อย
1

  เต็ม

72 หมากฮอส ครูชวพงศ์ จำนงค์ยา
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
73 รักษ์สุขภาพ ครูธวัช เคล้าดี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

74 เก่าของใคร ใหม่ของเรา ครูอัจฉรา พรหมเดช
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
75 มากับออน และ มากับไลน์ ครูวันดี เฟื่องสมบูรณ์
2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
76 ยุวบรรณารักษ์ 1 ครูอำมอญ รองสวัสดิ์
1,2,3,4,5

  เต็ม

77 ยุวบรรณารักษ์ 5 ครูนิศากร ทองสังข์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
78 ยุวบรรณารักษ์ 3 ครูณัฎฐนันท์ นนท์ตุลา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
79 ยุวบรรณารักษ์ 2 ครูสุปรรณา สุริยอนันต์กุล
1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
80 ยุวบรรณารักษ์ 4 ครูณิชกานต์ มณีนิล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
81 ร้อง เล่น เต้น ครูยุทธพงศ์ รอดเซ็น
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 120
 • ลงทะเบียนแล้ว 116
82 วงโยธวาฑิต ครูภาคร แก้วเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 100
 • ลงทะเบียนแล้ว 99
83 Eng Math ครูประดิษฐ์ แก้วงาม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

84 การละเล่นพื้นบ้าน ม.ปลาย ครูสุรัสสา จิตร์ขันติ
4,5,6

  เต็ม

85 Diy สมุดเล่มเล็ก ครูทัศนีย์ เล็บกะเต็บ
ครูนริสสา เกิดพุ่ม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
86 Easy Diy ครูฐิติรัตน์ คงเกิด
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

87 สวยด้วยมือ ครูนิตยา ปลอดภัย
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
88 เปตอง(รับนักกีฬาเปตองเท่านั้น) ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
89 การ์ดไฟท์ ครูวรรธนา พีรธัญภากุล
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

90 TO BE NUMBER ONE ครูวนิดา อ่อนดี
ครูสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

91 การละเล่นพื้นบ้าน ครูคงศักดิ์ ขำอ่อน
1,2,3

  เต็ม

92 จิปาถะ ครูภารดี แก้วจำรัส
2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
93 รักษ์โลก ครูนพฤทธิ์ อัมโร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

94 หมอภาษา ครูนทิตา ชนะไพริน
ครูกัลยา บุญสง
ครูเบญจพล สงมาก
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
95 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 1 ครูวนิดา นาคเกลี้ยง
ครูนิตยา หมื่นแก้ว
ครูนวรัตน์ บุญทิพย์
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
96 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 2 ครูจงจิตร์ พรหมจรรย์
ครูบุญสร้าง เปรมยกย่อง
4,5,6

  เต็ม

97 เกษตรยั่งยืน 1 ครูรัตนา ชนะศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
98 เกษตรยั่งยืน 2 ครูอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
99 เกษตรยั่งยืน 3 ครูขนิษฐา แก้วสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

100 ตากล้องโรงเรียน ครูนิกร แสงช่วง
ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
ครูชรินทร์ วัฒนะนาวิน
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
101 รู้ทันโลกออนไลน์ ครูจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
102 ศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน ครูสุธรรม แก้วยอดทอง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
103 Food&Drink ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
ครูชรินทร์ วัฒนะนาวิน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
104 บาสเกตบอล ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24