ระบบกิจกรรมพาเพลิน

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 50 นาที มีประโยชน์ ครูปราณี ก่อเกื้อ
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
2 Bio 4.0 ครูมาลินี กาญจนวงษ์
ครูศศิธร ไชยโฆษ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
3 Board Game Café ครูกรรณิกา อัมภรัตน์
ครูพงศธร ปัญญานุกิจ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 48
4 Crossword ครูอภิชาดา บุญดำ
ครูสุปราณี รัตนพรหม
ครูปภังกร แก้วสมศรี
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 71
5 Digital Art ครูนวรัตน์ แก้วยอดทอง
3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
6 Easy Diy ครูฐิติรัตน์ คงเกิด
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

7 Eng-Math ครูประดิษฐ์ แก้วงาม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
8 English Aloud ครูปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
9 English by clips ครูพัชรี อัมโร
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
10 Enjoy English ครูปณิดา โมเชร์
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
11 French Variety ครูธพรรษสมล จันทร์ศรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
12 GoodSocialMediaYW2 ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
ครูอภิญญา พิณเสน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

13 Handmade ครูมารีน่า หวังอาลี
ครูพิชามญชุ์ ช่วยหนู
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
14 Korean Culture and K-pop Cover Dance ครูธนิตา ทองจันทร์แก้ว
ครูปัทมา รัตนพันธ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
15 Learning English from Movies ครูวิรัลญา ชูเกียรติศิริ
3

  เต็ม

16 Malay food and Craft ครูมูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
17 Sci Homemade ครูวิริยา ช่วยมงคล
ครูวันดี สุพงษ์
1,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
18 Science Café ครูเพ็ญพิศ แก้วงาม
ครูวิลาสินี ศรีทองสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 Singing English Songs ครูธีรวรรณ อินทะจันทร์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
20 SME น้อย ครูจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 Tanoshi Japan ครูเกศกนก ปานทองเสม
ครูกิตติภพ บุญประกอบ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
22 TO BE NUMBER ONE ครูวนิดา อ่อนดี
ครูสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 กรีฑา ครูดนูวัส ทิพย์น้อย
1, 2

  เต็ม

24 การละเล่นพื้นบ้าน ครูสุรัสสา จิตร์ขันติ
4,5,6

  เต็ม

25 การละเล่นไทย ครูเสงี่ยม บุบผะโก
1,2,3

  เต็ม

26 กีฬากาบัดดี้(เพื่อสุขภาพ) ครูบุญส่ง คงเอก
3, 4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
27 กุหลาบใบเตยดับกลิ่น ครูเมธาวี เทพมณี
ครูรสวรรณ อนันตวรพจน์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
28 คณิตคิดสนุก ครูอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
29 คณิตคิดอร่อย 1 ครูน้ำอ้อย จันทร์ขาว
4,5,6

  เต็ม

30 คณิตคิดอร่อย 2 ครูลฎาภา ธรรมโชโต
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
31 ครูอาสา ครูอนรรฆมณี พรมเพชร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

32 คำคม ครูจริยา ยี่สุ่นแก้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
33 คิดเลขเร็ว ครูธนัช ประดับศรี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 งานประดิษฐ์จิตอาสา ครูกัลยา กิตยวัฒน์
2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
35 จิปาถะ ครูภารดี แก้วจำรัส
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
36 ช่างประจำบ้าน ครูเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

37 ซูโดกุ ครูอุมา บุญเรือง
1,2,3,4,5

  เต็ม

38 ซูโดกุ(ปลาย) ครูรัตนา ชนะศรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
39 ดนตรีไทย ครูอัครเดช เทพสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
40 ตัดผมชาย 1 ครูเด็จ ศรีทอง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
41 ตัดผมชาย 2 ครูชนัญญา สติกรกุล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
42 ตาริติกพาเพลิน(บาติก ผ้ามัดย้อม) ครูยุวลี เฉลิม
1, 2, 3

  เต็ม

43 ติวเข้มเคมี (ม.ปลาย) ครูอุดม จินดารัตน์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
44 ต้นกล้าจิตอาสา Zero waste ครูปราณี พีระประสมพงศ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 ถ่ายภาพ (ต้องมีกล้องถ่ายรูป) ครูนิกร แสงช่วง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
46 ทรายสีแก้วใส ครูประทุม วรรณสุวรรณ
ครูชำนาญ รองสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
47 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครูศักดา ผ่องแผ้ว
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

48 ท่องโลกกว้างทางภาษา ครูปิยะนันท์ ปราบโรค
ครูชมัยพร จันทวดี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
49 ท่องโลกหนังสือ ครูณัฎฐนันท์ นนท์ตุลา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

50 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ครูกฤษฎ์สรัล มัญชวินทร์
1

  เต็ม

51 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา(ปี1) ครูนิพัท บุญโชติ
ครูอุบล บุญโชติ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 55
52 นักศึกษาวิชาทหารภาวะผู้นำ(ปี3) ครูชลธิชา สุดเอื้อม
ครูจิราวรรณ หนูฤทธิ์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 66
53 นักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร(ปี2) ครูนพดล สังฆรัตน์
ครูประเสริฐ พราหมณ์โต
ครูสมจินต์ มุสิกรังศรี
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
54 นาฏศิลป์ประยุกต์ ครูเกษศิรินทร์ ธรรมโชติ
ครูณัฐฎา สิงห์ปลอด
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
55 บาสเกตบอล ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
56 บาสโลบ ครูธวัช เคล้าดี
1,2, 3, 4, 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
57 ปักครอสติช ครูทิพวรรณ ขวัญกลับ
ครูอารี นาดมา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
58 ปั้นน้ำเป็นตัว ครูกมล ทองประหวั่น
ครูภาวันชญา ขำอ่อน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
59 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ครูฉัตรชัย หนูเพชร
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
60 ภาพพิมพ์ ครูกุหลาบ ว่องไว
ครูธีระพล คุปกุลกานท์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
61 มองผ่านเลนส์ ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
4, 5, 6

  เต็ม

62 มัดย้อม ครูชนากานต์ ราชพิทักษ์
ครูหยก พ้นภัย
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

63 มากับออนและมากับไลน์ ครูวันดี เฟื่องสมบูรณ์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
64 มีเสน่ห์ ครูโสภา เพชรสวัสดิ์
ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
ครูชรินทร์ วัฒนะนาวิน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
65 รอบรั้วแดนมังกร ครูวารีรัตน์ โกวิทยากร
ครูพีรภพ แซ่หง่วน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 32
66 รักษ์โลก ครูนพฤทธิ์ อัมโร
ครูจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์
1,2,3

  เต็ม

67 รู้ออมรู้ใช้ ครูอรุณ สุขศิริ
4

  เต็ม

68 ร้อง เล่น เต้น (นักเรียนสมัครแล้วจะต้องเข้าอยู่ในวง) ครูยุทธพงศ์ รอดเซ็น
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
69 ร้องเพลงบรรเลงดนตรี ครูศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

70 วงโยธวาฑิต ครูภาคร แก้วเรือง
1,4

  เต็ม

71 วรรณกรรมปัจจุบัน ครูเยาวมาศ ดินลานสกูล
3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
72 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์(นักเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกปฏิบัติที่บ้าน) ครูสิตะ หมุดแหล๊ะ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

73 วาไรตี้ (Variety) ครูประไพ ยกแก้ว
ครูเพ็ญศรี นวลมาก
1,2,3,4

  เต็ม

74 วิทยาศาสตร์ ครูกาญจนา แสงอรุณ
ครูปัทมา พ่วงแสง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
75 ศิลปคณิตศาสตร์ และออริกามิ ครูอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
76 สนุกกับการอ่าน ครูนิศากร ทองสังข์
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
77 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูพัชรี เจริญสุข
1, 2, 3

  เต็ม

78 สนุกคิด สนุกอ่าน ครูสุปรรณา สุริยอนันต์กุล
1, 2, 3

  เต็ม

79 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ครูอัจฉรา พรหมเดช
ครูวรรธนา พีรธัญภากุล
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
80 สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยโปรแกรม GSP ครูวันเพ็ญ จันทสุวรรณ์
1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
81 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ครูศิรินทิพย์ บุญน้อย
4,5,6

  เต็ม

82 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(รับเฉพาะคณะกรรมการนักเรียนและอนุกรรมการนักเรียนเท่านั้น) ครูวันเพ็ญ รัตนพันธ์
2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 56
83 หนังตะลุง ครูสุธรรม แก้วยอดทอง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
84 หมากรุกไทย ครูณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
85 หมากฮอส ครูชวพงศ์ จำนงค์ยา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

86 อ.ย. น้อย ครูแววสุดา หนูอุไร
ครูชุติมา ขันธิคุณ
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
87 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ต้น) ครูจิรพัฒน์ เกื้อกูล
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
88 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครูนทิตา ชนะไพริน
ครูกัลยา บุญสง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
89 อูคูเลตาร์ คลับ ครูอัสมา หมัดศิริ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

90 เกมการ์ด ครูทัศนีย์ เล็บกะเต็บ
ครูนริสสา เกิดพุ่ม
1,2,3

  เต็ม

91 เกมเพื่อการอ่าน ครูอำมอญ รองสวัสดิ์
1, 2, 3

  เต็ม

92 เกมเสริมพลังคิด ครูขนิษฐา แก้วสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

93 เดอะมูฟวี่ (The Movie) ครูเบญจพล สงมาก
ครูอาจารี ฉัตรมณี
ครูธนวรรธ ทองบุญล้อม
1,2,3

  เต็ม

94 เทควันโด ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
95 เปตอง ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 59
96 เพื่อนที่ปรึกษา 1 (ม.ต้น) ครูวนิดา นาคเกลี้ยง
ครูนิตยา หมื่นแก้ว
ครูนวรัตน์ บุญทิพย์
1,2,3

  เต็ม

97 เพื่อนที่ปรึกษา 2 (ม.ปลาย) ครูบุญสร้าง เปรมยกย่อง
ครูจงจิตร์ พรหมจรรย์
ครูจิฑาพัชญ์ ศุภรพิพัฒน์
4,5,6

  เต็ม

98 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ครูณิชกานต์ มณีนิล
ครูคงศักดิ์ ขำอ่อน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
99 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครูณัฏฐาพัชร์ ผ่องถวิล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
100 เอแม็ท (ม.ต้น) ครูซัมซีย๊ะ เหลหมิง
1,2,3

  เต็ม

101 เอแม็ท (ม.ปลาย) ครูเอื้อมพร เชนพูล
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
102 แกะรูปหนังตะลุงด้วยกระดาษ ครูภูธร จันทวดี
ครูปัณณวิชญ์ ศรีระนำ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
103 แต้มสีวิถีไทย ครูพุ่มพร ส่งสุข
1,2,3

  เต็ม

104 แบดมินตัน ครูสุรินทร์ อัมโร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

105 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูรุจิรา วุฒิศักดานนท์
ครูรุ่งรัตน์ สุขศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
106 ไทยแดนซ์ ครูชลธิชา สุดเอื้อม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม