ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2567


ที่ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 3D GAME ครูกัลยา กิตยวัฒน์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
2 50 นาทีมีประโยชน์ ครูปราณี ก่อเกื้อ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 A-MATH ครูเอื้อมพร เชนพูล
ครูซัมซี่ย๊ะ เหลหมิง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
4 BIO 4.0 PLUS ครูศศิธร ไชยโฆษ
ครูมาลินี กาญจนวงษ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
5 Chill Chill English ครูวิรัลญา ชูเกียรติศิริ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
6 Clay work นั่งปั้น ครูนวรัตน์ แก้วยอดทอง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

7 Content Club ครูนิกร แสงช่วง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

8 Crossword ครูสุปราณี รัตนพรหม
ครูอภิชาดา บุญดำ
ครูทิพวรรณ ขวัญกลับ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 49
 • ลงทะเบียนแล้ว 46
9 Democracy youth Club(รับคณะกรรมการนักเรียนเท่านั้น) ครูปุญชรัสมิ์ รอดศรี
ครูกฤษฎ์สรัล มัญชวินทร์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 110
 • ลงทะเบียนแล้ว 90
10 DIY สไตล์วิทยาศาสตร์ ครูปัทมา พ่วงแสง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
11 Eng-Math ครูประดิษฐ์ แก้วงาม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

12 Japanese&English karaoke ครูกิตติภพ บุญประกอบ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
13 Korean Culture and Dance ครูธนิตา ทองจันทร์แก้ว
ครูปัทมา รัตนพันธ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
14 Let's cosplay ครูเกศกนก ปานทองเสม
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
15 Make up your self ครูนทิตา ชนะไพริน
ครูกัลยา บุญสง
ครูทิพย์ภาภรณ์ พรหมจินดา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 66
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
16 Nurse Torwor2 ครูอัจฉรา พรหมเดช
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
17 Santai Budaya ครูมูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
18 Sci'Café ครูเพ็ญพิศ แก้วงาม
ครูวิลาสินี ศรีทองสุข
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
19 Science Project ครูพงศธร ปัญญานุกิจ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
20 Smart hand ครูพัชรี อัมโร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
21 SME FastMath Project ครูจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด
ครูธนัช ประดับศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
22 STACK ครูรุจิรา วุฒิศักดานนท์
ครูรุ่งรัตน์ สุขศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
23 Table Tennis ครูอิทธิรัฐ ทองพรรณกุล
ครูวิสุทธิ์ ดิษโสภา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
24 Talk English With me ครูปณิดา โมเชร์
ครูคุณัญญา คะนันชาติ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
25 Tik Toker ครูอัสมา หมัดศิริ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

26 TikToK Creator ครูนิตยา ฤทธิเดช
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
27 To Be Number One ครูวนิดา อ่อนดี
ครูสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 48
28 We Can Do It ครูเพ็ญศรี นวลมาก
ครูประไพ ยกแก้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
29 การละเล่นไทยร่วมสมัย ครูเสงี่ยม บุบผะโก
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

30 การ์ดไฟต์แวนการ์ด ครูชนัญญา สติกรกุล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
31 กีฬาตะกร้อ ครูธวัช เคล้าดี
ครูวันดี เฟื่องสมบูรณ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
32 กีฬาเพื่อสุขภาพ(รับนักกีฬาโรงเรียนเท่านั้น) ครูคงศักดิ์ ขำอ่อน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

33 ขนมไทยในถิ่น ครูมีนา สุขสุวรรณ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 คณิตคิดอร่อย ครูลฎาภา ธรรมโชโต
ครูน้ำอ้อย จันทร์ขาว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
35 คำคม ครูจริยา ยี่สุ่นแก้ว
ครูอนรรฆมณี พรมเพชร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 48
 • ลงทะเบียนแล้ว 47
36 คิดวิทย์แบบตรรกะ(กลห่วงมายากล) ครูจารุวรรณ ดำสิโก
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
37 จิปาถะ ครูภารดี แก้วจำรัส
ครูศศิกร สุริยันยงค์
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
38 จีบผ้าสวยด้วยมือเรา ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
39 ซูโดกุ ครูอุมา บุญเรือง
ครูรัตนา ชนะศรี
ครูอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
40 ดนตรีไทย ครูอัครเดช เทพสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 ตัดผมชาย ครูเด็จ ศรีทอง
ครูสุมนทิพย์ ศรีทอง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
42 ติวเข้มเคมี ม.ปลาย ครูอุดม จินดารัตน์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
43 ต้นกล้าจิตอาสา Zero Waste ครูปราณี พีระประสมพงศ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
44 ถักสร้อยร้อยลูกปัด ครูอารี นาดมา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 ถักโครเชต์ ครูจารินี แก้วมรกฏ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
46 ถักไหมพรม ครูทัศนีย์ เล็บกะเต็บ
ครูนริสรา เกิดพุ่ม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

47 ท่องโลกหนังสือ ครูณัฎฐนันท์ นนท์ตุลา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
48 นักธุรกิจน้อย ครูวันวิสาข์ จันทร์แจ่ม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
49 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ปี 1 ครูธนพงษ์ พลตรี
4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 60
 • ลงทะเบียนแล้ว 57
50 นักศึกษาวิชาทหารภาวะผู้นำ ปี 3 ครูจิราวรรณ หนูฤทธิ์
ครูชลธิชา สุดเอื้อม
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 44
51 นักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร ปี 2 ครูประเสริฐ พราหมณ์โต
ครูนพดล สังฆรัตน์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 70
 • ลงทะเบียนแล้ว 60
52 นาฏศิลป์ประยุกต์ ครูเกษศิรินทร์ ธรรมโชติ
ครูณัฐฎา สิงห์ปลอด
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
53 นานาอาชีพ ครูจารีย์ ยอดราช
ครูสายพร พรหมเอียด
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
54 ปั้นดินเบา ครูปิตุพร ธรรมโร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

55 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ครูวิริยา ช่วยมงคล
ครูวันดี สุพงษ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
56 ฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร French Communication ครูธพรรษสมล จันทร์ศรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
57 พับกระดาษไร้กาว ครูอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
58 มินิบริดจ์ ครูกมล ทองประหวั่น
ครูภาวันชญา ขำอ่อน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
59 มินิเลโก้ (Mini Lego) ครูมารีน่า หวังอาลี
ครูพิชามญชุ์ ช่วยหนู
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

60 มโนราห์ ครูโสภา เพชรสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

61 รอบรั้วแดนมังกร ครูวารีรัตน์ โกวิทยากร
ครูพีรภพ แซ่หง่วน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
62 รักษ์โลก ครูจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

63 รู้ออม รู้ใช้(รับนักเรียนที่ทำงานธนาคารโรงเรียนเท่านั้น) ครูอรุณ สุขศิริ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
64 ร้องเพลงบรรเลงดนตรี ครูศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

65 วงโยธวาฑิต(รับวงโยธวาฑิตของโรงเรียน) ครูธนพงษ์ พลตรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
66 วาดเพลิน ครูกรรณิกา อัมภรัตน์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
67 ศึกษาเกมกระดาน ครูอิศพากร ชูสังข์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

68 สนุกกับการอ่าน ครูนิศากร ทองสังข์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

69 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูพัชรี เจริญสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

70 สนุกคิด สนุกอ่าน ครูสุปรรณา สุริยอนันต์กุล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
71 สังคมสร้างสรรค์ (Good Social YW2) ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
ครูอภิญญา พิณเสน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
72 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ครูศิรินทิพย์ บุญน้อย
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

73 หมากฮอส ครูฉัตรชัย หนูเพชร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
74 หมากฮอส ครูชวพงศ์ จำนงค์ยา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
75 อัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ ครูกาญจนา แสงอรุณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
76 อาหารว่างสร้างรายได้ ครูสอลีฮะ โต๊ะหีม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

77 อาหารไทยในถิ่น ครูเยาวมาศ ดินลานสกูล
ครูหยก พ้นภัย
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

78 เกมคณิตคิดสนุก ครูเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
79 เกมเสริมพลังคิด ครูขนิษฐา แก้วสุข
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
80 เดอะมูฟวี่ (The Movies) ครูอาจารี ฉัตรมณี
ครูเบญจพล สงมาก
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 45
 • ลงทะเบียนแล้ว 43
81 เทควันโด้(รับนักกีฬาเทควันโด้ของโรงเรียนเท่านั้น) ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

82 เปเปอร์คัต ครูกุหลาบ ว่องไว
ครูธีระพล คุปกุลกานท์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

83 เพื่อที่ปรึกษา YC ม.ต้น ครูนิตยา หมื่นแก้ว
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
84 เพื่อที่ปรึกษา YC ม.ปลาย ครูจงจิตร์ พรหมจรรย์
ครูบุญสร้าง เปรมยกย่อง
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 31
85 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ครูณิชกานต์ มณีนิล
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

86 เพ้นท์เล็บเจล Make my nails สร้างอาชีพ ครูรสวรรณ อนันตวรพจน์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

87 แดนซ์เซอร์วงลูกทุ่ง ครูชลธิชา สุดเอื้อม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

88 แต้มสีวิถีไทย ครูพุ่มพร ส่งสุข
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
89 แบดมินตัน ครูดนูวัส ทิพย์น้อย
ครูอรุณสิทธิ์ แซ่ลิ่ม
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
90 โกลหนู(รับสมัครนักเรียนชายเท่านั้น) ครูบุญส่ง คงเอก
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
91 โฟล์คซอง&คาราโอเกะ ครูพัฒน์พงษ์ จิตรเที่ยง
ครูณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 44
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
92 ไฟฟ้าน่ารู้ ครูปัณณวิชญ์ ศรีระนำ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22