ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 50 นาทีมีประโยชน์ ครูปราณี ก่อเกื้อ
ครูจิรพัฒน์ เกื้อกูล
3,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
2 A-MATH ครูซัมซี่ย๊ะ เหลหมิง
ครูเอื้อมพร เชนพูล
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 BIO 4.0 ครูมาลินี กาญจนวงษ์
ครูศศิธร ไชยโฆษ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
4 Board Game World ครูอิศพากร ชูสังข์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

5 Crossword ครูอภิชาดา บุญดำ
ครูสุปราณี รัตนพรหม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

6 Drawing ครูกุหลาบ ว่องไว
ครูอัจฉรา พรหมเดช
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

7 Easy DIY ครูฐิติรัตน์ คงเกิด
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

8 ENG-MATH ครูประดิษฐ์ แก้วงาม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

9 English Aloud ครูปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
ครูวิรัลญา ชูเกียรติศิริ
3,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
10 Follow English ครูพัชรี อัมโร
4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
11 GoodSocialMedis ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
ครูอภิญญา พิณเสน
ครูทัศนีย์ ผ่องแผ้ว
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

12 korean Culture and K-Pop Cover Dance(รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลีหรือนักเรียนเรียนวิชาเลือกภาษาเกาหลีเท่านั้น) ครูธนิตา ทองจันทร์แก้ว
ครูปัทมา รัตนพันธ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 48
13 Malay Food and Crafts ครูมูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
14 ROV E-Sport ครูพงศธร ปัญญานุกิจ
4,5,6

  เต็ม

15 Sketchnote ครูกรรณิกา อัมภรัตน์
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
16 SME น้อย ครูจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
17 Tanoshi Japan ครูเกศกนก ปานทองเสม
ครูกิตติภพ บุญประกอบ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
18 The Little guide ครูปณิดา โมเชร์
ครูปภังกร แก้วสมศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
19 To Be Number One ครูวนิดา อ่อนดี
ครูสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์
ครูธีรวรรณ อินทะจันทร์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 74
20 กรีฑาอินทนิล ครูดนูวัส ทิพย์น้อย
1

  เต็ม

21 กาบัดดี้เพื่อสุขภาพ ครูบุญส่ง คงเอก
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

22 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครูศักดา ผ่องแผ้ว
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 การละเล่นไทย (ม.ต้น) ครูเสงี่ยม บุบผะโก
1,2,3

  เต็ม

24 กีฬาตะกร้อ ครูธวัช เคล้าดี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

25 กีฬาบาสเกตบอล ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

26 กีฬาเบตอง(รับเฉพาะนักกีฬาเปตองเท่านั้น) ครูสมนึก อร่ามเรือง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
27 กีฬาเพื่อสุขภาพ(ต้องเป็นนักกีฬาโรงเรียนเท่านั้น) ครูคงศักดิ์ ขำอ่อน
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

28 กุหลาบใบเตยดับกลิ่น ครูเมธาวี เทพมณี
ครูรสวรรณ อนันตวรพจน์
ครูคุณัญญา คะนันชาติ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

29 ขนมไทยในถิ่น ครูปัณณวิชญ์ ศรีระนำ
ครูภูธร จันทวดี
ครูมีนา สุขสุวรรณ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

30 คณิตคิดอร่อย ครูน้ำอ้อย จันทร์ขาว
ครูลฎาภา ธรรมโชโต
4,5,6

  เต็ม

31 ครูอาสา ครูอนรรฆมณี พรมเพชร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

32 คำคม ครูจริยา ยี่สุ่นแก้ว
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

33 คิดเลขเร็ว ครูธนัช ประดับศรี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 งานประดิษฐ์จิตอาสา ครูกัลยา กิตยวัฒน์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

35 จิปาถะ ครูภารดี แก้วจำรัส
2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
36 ช่างประจำบ้าน ครูเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

37 ซูโดกุ ครูอุมา บุญเรือง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

38 ดนตรีไทย ครูอัครเดช เทพสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

39 ตัดผมชาย (ม.ต้น) ครูเด็จ ศรีทอง
1,2,3

  เต็ม

40 ตัดผมชาย (ม.ปลาย) ครูชนัญญา สติกรกุล
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
41 ติวเข้มเคมี (ม.ปลาย) ครูอุดม จินดารัตน์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
42 ต้นกล้าจิตอาสา Zero waste ครูปราณี พีระประสมพงศ์
4,5,6

  เต็ม

43 ถ่ายภาพ ครูนิกร แสงช่วง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

44 ทรายสีในแก้วใส ครูประทุม วรรณสุวรรณ
ครูชำนาญ รองสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

45 ท่องโลกกว้างทางภาษา ครูปิยะนันท์ ปราบโรค
ครูชมัยพร จันทวดี
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

46 ท่องโลกหนังสือ ครูณัฎฐนันท์ นนท์ตุลา
ครูอำมอญ รองสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

47 นักศึกษาวิชาทหารปี 1 จิตอาสา ครูนิพัท บุญโชติ
ครูอุบล บุญโชติ
ครูสมจินต์ มุสิกรังศรี
4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 100
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
48 นักศึกษาวิชาทหารปี 2 อาสาจราจร ครูนพดล สังฆรัตน์
ครูประเสริฐ พราหมณ์โต
5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 100
 • ลงทะเบียนแล้ว 56
49 นักศึกษาวิชาทหารปี 3 ภาวะผู้นำ ครูชลธิชา สุดเอื้อม
ครูจิราวรรณ หนูฤทธิ์
6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 100
 • ลงทะเบียนแล้ว 41
50 นาฎศิลป์ประยุกต์ ครูเกษศิรินทร์ ธรรมโชติ
ครูณัฐฎา สิงห์ปลอด
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

51 ปลูกผักกินเองครื้นเครงมากมาย ครูรัตนา ชนะศรี
1,2

  เต็ม

52 ปั้นน้ำเป็นตัว ครูกมล ทองประหวั่น
ครูภาวันชญา ขำอ่อน
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
53 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ครูวิริยา ช่วยมงคล
ครูวันดี สุพงษ์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
54 ฝรั่งเศสวาไรตี้ (French Variety) ครูธพรรษสมล จันทร์ศรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
55 ฝึกสมาธิจากการปั้น ครูนวรัตน์ แก้วยอดทอง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

56 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ครูฉัตรชัย หนูเพชร
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
57 มองผ่านเลนส์ ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
4,5,6

  เต็ม

58 มัดย้อม ครูชนากานต์ ราชพิทักษ์
ครูหยก พ้นภัย
ครูสุรัสสา จิตร์ขันติ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 70
 • ลงทะเบียนแล้ว 69
59 มากับออน และมากับไลน์ ครูวันดี เฟื่องสมบูรณ์
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
60 มีเสน่ห์กับใบตอง ใบเตย ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
ครูชรินทร์ วัฒนะนาวิน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
61 มโนราห์ ครูโสภา เพชรสวัสดิ์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

62 รอบรั้วแดนมังกร ครูวารีรัตน์ โกวิทยากร
ครูพีรภพ แซ่หง่วน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 42
63 รักษ์โลก ครูจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์
ครูนพฤทธิ์ อัมโร
1,2,3

  เต็ม

64 รู้ออมรู้ใช้ ครูอรุณ สุขศิริ
4

  เต็ม

65 ร้อง เล่น เต้น ครูยุทธพงศ์ รอดเซ็น
1

  เต็ม

66 ร้องเพลงบรรเลงดนตรี ครูศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

67 วงโยธวาทิต ครูภาคร แก้วเรือง
1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 91
 • ลงทะเบียนแล้ว 80
68 วรรณกรรมปัจจุบัน ครูเยาวมาศ ดินลานสกูล
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
69 วาดภาพการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์ ครูสิตะ หมุดแหล๊ะ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

70 วาไรตี้ ครูประไพ ยกแก้ว
ครูเพ็ญศรี นวลมาก
1,2,3

  เต็ม

71 วิทย์กับความงาม ครูชุติมา ขันธิคุณ
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
72 วิทย์น่ารู้ ครูกาญจนา แสงอรุณ
ครูปัทมา พ่วงแสง
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
73 ศิลป์สร้างสรรค์ ครูธีระพล คุปกุลกานท์
1,2,3

  เต็ม

74 สนุกกับการอ่าน ครูนิศากร ทองสังข์
1,2,3

  เต็ม

75 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูพัชรี เจริญสุข
1,2,3

  เต็ม

76 สนุกคิด สนุกอ่าน ครูสุปรรณา สุริยอนันต์กุล
1,2,3

  เต็ม

77 สร้างเกมโปแกรม Scatch ครูทัศนีย์ เล็บกะเต็บ
ครูนริสสา เกิดพุ่ม
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

78 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ครูศิรินทิพย์ บุญน้อย
ครูอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
79 ส่งเสริมประชาธิปไตย(รับเฉพาะคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการนักเรียนเท่านั้น) ครูศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 51
 • ลงทะเบียนแล้ว 49
80 หนังตะลุง ครูสุธรรม แก้วยอดทอง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
81 หมากรุกไทย ครูณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

82 หมากฮอส ครูชวพงศ์ จำนงค์ยา
4,5,6

  เต็ม

83 หลอดสวยด้วยมือเรา ครูทิพวรรณ ขวัญกลับ
ครูอารี นาดมา
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

84 อย.น้อย ครูแววสุดา หนูอุไร
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
85 ออริกามิ และศิลปคณิตศาสตร์ ครูอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
86 อูคูเลตาร์ คลับ (รับนักเรียนที่มีอูคูเลเล่หรือกีตาร์เท่านั้น) ครูอัสมา หมัดศิริ
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

87 เกมเสริมพลังคิด ครูขนิษฐา แก้วสุข
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

88 เดอะมูฟวี่ (The Movie) ครูอาจารี ฉัตรมณี
ครูเบญจพล สงมาก
1,2,3

  เต็ม

89 เพื่อนที่ปรึกษา 2 (ม.ปลาย) ครูบุญสร้าง เปรมยกย่อง
ครูจงจิตร์ พรหมจรรย์
4,5,6

  เต็ม

90 เพื่อนที่ปรึกษา1 (ม.ต้น) ครูวนิดา นาคเกลี้ยง
ครูนิตยา หมื่นแก้ว
ครูจิฑาพัชญ์ ศุภรพิพัฒน์
1,2,3

  เต็ม

91 เพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ครูณิชกานต์ มณีนิล
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

92 เรซินดอกไม้ ครูเพ็ญพิศ แก้วงาม
ครูวิลาสินี ศรีทองสุข
ครูจารุวรรณ ดำสิโก
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

93 เรื่องเล่าจาก Netflix ครูนทิตา ชนะไพริน
ครูกัลยา บุญสง
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

94 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครูณัฏฐาพัชร์ ผ่องถวิล
1,2,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 4
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
95 แต้มสีวิถีไทย ครูพุ่มพร ส่งสุข
1,2,3

  เต็ม

96 แบดมินตัน(นักเรียนต้องมีไม้แบด) ครูสุรินทร์ อัมโร
1,2,3,4,5,6

  เต็ม

97 แฮนด์เมค (handmade) ครูมารีน่า หวังอาลี
ครูพิชามญชุ์ ช่วยหนู
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
98 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูรุจิรา วุฒิศักดานนท์
ครูรุ่งรัตน์ สุขศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 14