ระบบกิจกรรมพาเพลิน

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 50 นาที มีประโยชน์ ครูปราณี ก่อเกื้อ
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
2 Bio 4.0 ครูมาลินี กาญจนวงษ์
ครูศศิธร ไชยโฆษ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
3 Board Game Café ครูกรรณิกา อัมภรัตน์
ครูพงศธร ปัญญานุกิจ
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
4 Crossword ครูอภิชาดา บุญดำ
ครูสุปราณี รัตนพรหม
ครูปภังกร แก้วสมศรี
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
5 Digital Art ครูนวรัตน์ แก้วยอดทอง
4, 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
6 Easy Diy ครูฐิติรัตน์ คงเกิด
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
7 Eng-Math ครูประดิษฐ์ แก้วงาม
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
8 English Alound ครูปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
9 English by clips ครูพัชรี อัมโร
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
10 Enjoy English ครูปณิดา โมเชร์
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
11 French Variety ครูธพรรษสมล จันทร์ศรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
12 Good Social MediaYW2 ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
ครูอภิญญา พิณเสน
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
13 Handmade ครูมารีน่า หวังอาลี
ครูพิชามญชุ์ ช่วยหนู
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
14 Korean Culture and K-pop Cover Dance ครูธนิตา ทองจันทร์แก้ว
4, 5, 6 (รับ

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
15 Learning English from Movies ครูวิรัลญา ชูเกียรติศิริ
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
16 Malay food and Craft ครูมูฮัมมัดฟัยซุล เจ๊ะยะ
3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
17 Sci Homemade ครูวิริยา ช่วยมงคล
ครูวันดี สุพงษ์
1 4 5 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
18 Science Café ครูเพ็ญพิศ แก้วงาม
ครูวิลาสินี ศรีทองสุข
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
19 Singing English Songs ครูธีรวรรณ อินทะจันทร์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
20 SME น้อย ครูจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
21 Tanoshi Japan ครูเกศกนก ปานทองเสม
ครูกิตติภพ บุญประกอบ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
22 TO BE NUMBER ONE ครูวนิดา อ่อนดี
ครูสมบูรณ์ ไชยมาลีอุปถัมภ์
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
23 กรีฑา ครูดนูวัส ทิพย์น้อย
1, 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
24 การละเล่นพื้นบ้าน ครูสุรัสสา จิตร์ขันติ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
25 การละเล่นไทย ครูเสงี่ยม บุบผะโก
1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
26 กีฬากาบัดดี้(เพื่อสุขภาพ) ครูบุญส่ง คงเอก
3, 4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
27 กุหลาบใบเตยดับกลิ่น ครูเมธาวี เทพมณี
ครูรสวรรณ อนันตวรพจน์
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
28 คณิตคิดสนุก ครูอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
29 คณิตคิดอร่อย 1 ครูน้ำอ้อย จันทร์ขาว
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
30 คณิตคิดอร่อย 2 ครูลฎาภา ธรรมโชโต
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
31 ครูอาสา ครูอนรรฆมณี พรมเพชร
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
32 คำคม ครูจริยา ยี่สุ่นแก้ว
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
33 คิดเลขเร็ว ครูธนัช ประดับศรี
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
34 งานประดิษฐ์จิตอาสา ครูกัลยา กิตยวัฒน์
2, 3, 4, 5,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
35 จิปาถะ ครูภารดี แก้วจำรัส
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
36 ช่างประจำบ้าน ครูเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
37 ซูโดกุ (ม.ต้น) ครูอุมา บุญเรือง
1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
38 ซูโดกุ(ปลาย) ครูรัตนา ชนะศรี
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
39 ดนตรีไทย ครูอัครเดช เทพสุวรรณ
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
40 ตัดผมชาย 1 ครูเด็จ ศรีทอง
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
41 ตัดผมชาย 2 ครูชนัญญา สติกรกุล
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
42 ตาริติกพาเพลิน(บาติก ผ้ามัดย้อม) ครูยุวลี เฉลิม
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
43 ติวเข้มเคมี ปลาย ครูอุดม จินดารัตน์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
44 ต้นกล้าจิตอาสา Zero waste ครูปราณี พีระประสมพงศ์
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
45 ถ่ายภาพ ครูนิกร แสงช่วง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
46 ทรายสีแก้วใส ครูประทุม วรรณสุวรรณ
ครูชำนาญ รองสวัสดิ์
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
47 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครูศักดา ผ่องแผ้ว
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
48 ท่องโลกกว้างทางภาษา ครูปิยะนันท์ ปราบโรค
ครูชมัยพร จันทวดี
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
49 ท่องโลกหนังสือ ครูณัฎฐนันท์ นนท์ตุลา
1,2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
50 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ครูกฤษฎ์สรัล มัญชวินทร์
1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
51 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา(ปี1) ครูนิพัท บุญโชติ
ครูอุบล บุญโชติ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
52 นักศึกษาวิชาทหารภาวะผู้นำ(ปี3) ครูชลธิชา สุดเอื้อม
ครูจิราวรรณ หนูฤทธิ์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
53 นักศึกษาวิชาทหารอาสาจราจร(ปี2) ครูนพดล สังฆรัตน์
ครูประเสริฐ พราหมณ์โต
ครูสมจินต์ มุสิกรังศรี
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
54 นาฏศิลป์ประยุกต์ ครูเกษศิรินทร์ ธรรมโชติ
ครูณัฐฎา สิงห์ปลอด
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
55 บาสเกตบอล ครูสมนึก อร่ามเรือง
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
56 บาสโลบ ครูธวัช เคล้าดี
1,2, 3, 4, 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
57 ปักครอสติช ครูทิพวรรณ ขวัญกลับ
ครูอารี นาดมา
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
58 ปั้นน้ำเป็นตัว ครูกมล ทองประหวั่น
ครูภาวันชญา ขำอ่อน
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
59 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ครูฉัตรชัย หนูเพชร
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
60 ภาพพิมพ์แกะไม้ ครูกุหลาบ ว่องไว
ครูธีระพล คุปกุลกานท์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
61 มองผ่านเลนส์ ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
62 มัดย้อม ครูชนากานต์ ราชพิทักษ์
ครูหยก พ้นภัย
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
63 มากับออนและมากับไลน์ ครูวันดี เฟื่องสมบูรณ์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
64 มีเสน่ห์ ครูโสภา เพชรสวัสดิ์
ครูเรวดีศิริ อ่อนรักษ์
ครูชรินทร์ วัฒนะนาวิน
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
65 รอบรั้วแดนมังกร ครูวารีรัตน์ โกวิทยากร
ครูพีรภพ แซ่หง่วน
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
66 รักษ์โลก ครูนพฤทธิ์ อัมโร
ครูจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
67 รู้ออมรู้ใช้ ครูอรุณ สุขศิริ
4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
68 ร้อง เล่น เต้น ครูยุทธพงศ์ รอดเซ็น
1, 2, 3, 4,

  เต็ม

69 ร้องเพลงบรรเลงดนตรี ครูศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
70 วงโยธวาฑิต ครูภาคร แก้วเรือง
1,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
71 วรรณกรรมปัจจุบัน ครูเยาวมาศ ดินลานสกูล
3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
72 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ครูสิตะ หมุดแหล๊ะ
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
73 วาไรตี้ (Variety) ครูประไพ ยกแก้ว
ครูเพ็ญศรี นวลมาก
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
74 วิทยาศาสตร์ ครูกาญจนา แสงอรุณ
ครูปัทมา พ่วงแสง
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
75 ศิลปคณิตศาสตร์ และออริกามิ ครูอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
76 สนุกกับการอ่าน ครูนิศากร ทองสังข์
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
77 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ครูพัชรี เจริญสุข
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
78 สนุกคิด สนุกอ่าน ครูสุปรรณา สุริยอนันต์กุล
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
79 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ครูอัจฉรา พรหมเดช
ครูวรรธนา พีรธัญภากุล
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
80 สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยโปรแกรม GSP ครูวันเพ็ญ จันทสุวรรณ์
1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
81 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ ครูศิรินทิพย์ บุญน้อย
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
82 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ครูวันเพ็ญ รัตนพันธ์
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
83 หนังตะลุง ครูสุธรรม แก้วยอดทอง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
84 หมากรุกไทย ครูณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
85 หมากฮอส ครูชวพงศ์ จำนงค์ยา
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
86 อ.ย. น้อย ครูแววสุดา หนูอุไร
ครูชุติมา ขันธิคุณ
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
87 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ต้น) ครูจิรพัฒน์ เกื้อกูล
3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
88 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครูนทิตา ชนะไพริน
ครูกัลยา บุญสง
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
89 อูคูเลตาร์ คลับ ครูอัสมา หมัดศิริ
1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
90 เกมการ์ด ครูทัศนีย์ เล็บกะเต็บ
ครูนริสสา เกิดพุ่ม
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
91 เกมเพื่อการอ่าน ครูอำมอญ รองสวัสดิ์
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
92 เกมเสริมพลังคิด ครูขนิษฐา แก้วสุข
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
93 เดอะมูฟวี่ (The Movie) ครูเบญจพล สงมาก
ครูอาจารี ฉัตรมณี
ครูธนวรรธ ทองบุญล้อม
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
94 เทควันโด ครูวชิรวิทย์ สุวรรณ
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
95 เปตอง ครูสมนึก อร่ามเรือง
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
96 เพื่อนที่ปรึกษา 1(ต้น) ครูวนิดา นาคเกลี้ยง
ครูนิตยา หมื่นแก้ว
ครูนวรัตน์ บุญทิพย์
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 75
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
97 เพื่อนที่ปรึกษา 2(ปลาย) ครูบุญสร้าง เปรมยกย่อง
ครูจงจิตร์ พรหมจรรย์
4, 5, 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
98 เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ครูณิชกานต์ มณีนิล
ครูคงศักดิ์ ขำอ่อน
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
99 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครูณัฏฐาพัชร์ ผ่องถวิล
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
100 เอแม็ท ต้น ครูซัมซีย๊ะ เหลหมิง
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
101 เอแม็ท ปลาย ครูเอื้อมพร เชนพูล
4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
102 แกะรูปหนังตะลุงด้วยกระดาษ ครูภูธร จันทวดี
ครูปัณณวิชญ์ ศรีระนำ
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
103 แต้มสีวิถีไทย ครูพุ่มพร ส่งสุข
1, 2, 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
104 แบดมินตัน ครูสุรินทร์ อัมโร
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
105 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูรุจิรา วุฒิศักดานนท์
ครูรุ่งรัตน์ สุขศรี
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
106 ไทยแดนซ์ ครูชลธิชา สุดเอื้อม
1, 2, 3, 4,

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 0